Subvencija grada

Od marta 2016 godine vrtić vrši upis dece uz subvenciju Grada.

Subvencija je pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi. Pravo na subvenciju imaju roditelji koji su državljani Republike Srbije, čija su deca prijavljena na teritoriji grada Beograda, a na konkursu nisu dobila mesto u državnom vrtiću.

Da bi roditelj ostvario pravo na subvenciju grada Beograda neophodno je:

  • Preuzeti potvrdu da dete nije primljeno u državni vrtić (tzv.odbijenica)
  • Potpisati Ugovor sa privatnom predškolskom ustanovom o korišćenju usluga te ustanove
  • Podneti zahtev za ostvarivanje prava na subvenciju GU Beograda na jedinstvenom obrascu (dobija se od privatne predškolske ustanove ili se može preuzeti sa sajta GU Beograda)
  • Uz zahtev se prilaže “odbijenica”, Ugovor sa privatnom predškolskom ustanovom, izvod iz matične knjige rodjenih za dete, uverenje o državljanstvu i očitana lična kartu roditelja koji je potpisao Ugovor sa PPU
  • Na osnovu podnetog zahteva, komisija u organizacionij jedinici donosi Rešenje o ostvarivanju prava na subvenciju.
  • Roditelj od prvog dana upisa u PPU plaća ustanovi punu cenu za boravak deteta u vrtiću.

    Nakon završenog prvog meseca boravka deteta u vrtiću, predškolska ustanova šalje izveštaj GU Beograd o evidenciji boravka deteta u vrtiću. Na osnovu tog izveštaja Grad obračunava sumu koju će refundirati roditeljima u tekućem mesecu za predhodni. Subvencija se isplaćuje iz budžeta grada Beograda na lični račun roditelja u tekućem mesecu za predhodni mesec, uz potvrdjenu evidenciju Privatne Predškolske Ustanove “Dečji vrt” o dolascima dece.